Parochiefederatie Born

Afscheid van onze Bisschop monseigneur Frans Wiertz

Na bijna vijfentwintig jaar Bisschop geweest te zijn van het Bisdom Roermond gaat monseigneur Frans Wiertz met Emeritaat. Het was geen gemakkelijke opgave maar het was een tijd waar hij met grote dankbaarheid op terugkijkt. Op 9 december zal in de Christoffelkathedraal te Roermond de afscheidmis plaatsvinden met aansluitend een receptie in de Oranjerie. Ter gelegenheid van zijn afscheid schreef mgr. Wiertz een afscheidsbrief met het verzoek deze te publiceren. Hieronder kunt deze brief lezen.

 Broeders en zusters,

“ Jezus Christus is dezelfde: heri, hodie , cras.” Zo schrijft de apostel Paulus in zijn brief aan de Hebreeën: “ Gisteren , vandaag en tot in eeuwigheid . ” (Hebr, 13,8) . De wereld verandert, de tijden veranderen en de Kerk verandert natuurlijk ook. Maar onze opdracht blijft dezelfde: om in elke periode Christus te verkondigen en zijn evangelie uit te dragen tot aan het uiteinde van de aarde.

Het is nu meer dan vierentwintig jaar geleden dat de heilige paus Johannes Paulus II mij benoemd heeft tot bisschop van Roermond. De afgelopen jaren heb ik geprobeerd om vanuit dit ambt Christus uit te dragen. Ik heb vaker gezegd dat het een taak is, waar je meer mensen voor nodig hebt. Eén man alleen , bezit niet alle talenten die nodig zijn om het ambt van bisschop in te vullen.

Gelukkig mag ik zeggen dat ik in al die jaren ondersteund ben door onmiddellijke medewerkers bij het bisdom, in de staf, het kapittel, de adviesraden, het grootseminarie, het priester – en diakencollege, door pastoraal werkers en catechisten en door vele vrijwilligers in kerkbesturen , werkgroepen en parochies . Zij allen – u allen – hebt mij door daad en gebed geholpen om het bisschopsambt invulling te geven via liturgie, catechese, diaconie en pastoraat. Allen heel veel dank daarvoor.

Heel speciaal geldt mijn dank voor mijn hulpbisschop Everard de Jong en vicaris – generaal mgr. Hub Schnackers en hun directe voorgangers in die functies, met wie ik in grote hartelijkheid en op vriendschappelijke wijze heb mogen samenwerken. Mijn dank jegens alle mensen die zich – ieder op hun eigen wijze – ingespannen hebben om Christus te verkondigen, is onmetelijk groot. De Kerk in het bisdom Roermond , zoals wij die nu kennen, is voor een groot deel aan hen te danken.

Uiteraard ben ik mij bewust van mijn beperkingen, zondigheden en tekorten. Ik realiseer me dat er in de loop van de jaren onder u ook mensen zijn geweest , die zich door mijn toedoen gekwetst hebben gevoeld. Daarvoor wil ik een beroep doen op uw gave tot vergeving.

Pasgeleden heeft paus Franciscus alle bisschoppen nog eens opgeroepen om met 75 jaar hun ontslag aan te bieden. Omdat ik op 2 december aanstaande 75 jaar hoop te worden , heb ik enkele maanden geleden mijn ontslag aangeboden aan de paus en inmiddels een positieve reactie van hem daarop ontvangen.

In mijn ontslagbrief heb ik de paus tevens verzocht om mij na 2 december niet te benoemen tot administrator van ons bisdom. Dit in verband mijn sterk verminderd gezichtsvermogen. Dat betekent dat ik op 2 december ook echt mijn bisschoppelijke activiteiten beëindig.

Het kerkelijk recht biedt in canon 412 en 413 een bisschop die verhinderd is zijn pastorale taak in zijn bisdom te vervullen, de mogelijkheid om het kapittel een waarnemend bestuurder te laten aanwijzen. Deze zal in mijn naam het bisdom besturen, totdat een nieuwe bisschop benoemd is en zal aantreden.

Op zaterdag 9 december zal ik tijdens een feestelijke dankviering in de Sint – Christoffelkathedraal en aansluitend een ontvangst in De Oranjerie in Roermond afscheid nemen. Ik heb het ambt van bisschop met grote vreugde mogen vervullen. Er zijn zeker moeilijke perioden geweest, maar ik mag in grote dankbaarheid terugzien op de bijna kwart eeuw dat ik uw bisschop mocht zijn en met u door de tijd mocht trekken. Het zijn gelukkige jaren geweest.

Ik ga afscheid van u nemen in de zekerheid dat Christus de zelfde blijft die Hij was, die Hij nu is en die Hij in de toekomst zal zijn: de Zoon van de levende God, onze Verlosser, op wie wij al onze hoop mogen vestigen , gisteren, vandaag en morgen.

Graag vraag ik bij deze gelegenheid uw gebed voor een goede opvolger op de zetel van Roermond. Op voorspraak van Onze – Lieve – Vrouw Sterre der Zee, die in heel ons bisdom zo geliefd is, wens ik u veel heil en zegen. Vanuit mijn nieuwe woonplaats Maastricht hoop ik nog enkele jaren in gebed met u verbonden te mogen blijven. Het ga u allen goed. Adieu, adieë, tot bij God.

Roermond, 4 oktober 2017 op de feestdag van Sint Franciscus,

+ Frans Wiertz ,

bisschop van Roermond

Een reactie plaatsen