Parochiefederatie Born

Coronamaatregelen voor kerken

Nu het kabinet besloten heeft om een avondklok in te voeren vanaf zaterdag 23 januari tussen 21.00 en 04.30 uur, gaat de R.-K. Kerk via de bisdommen aan pastorale beroepskrachten de vereiste ‘werkgeversverklaringen’ verstrekken. Zo kunnen zij zich tijdens de avondklok buiten bevinden als daar een dringende pastorale noodzaak voor is. Ook hebben de bisschoppen gelet op de uitzonderlijke ernst van de situatie besloten om enkele coronamaatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.

Cantor
Met het oog op de uitzonderlijke situatie van een avondklok die de ernst van de pandemie weergeeft, heeft het de nadrukkelijke voorkeur om de zang tijdens vieringen tot een minimum, liefst tot één cantor te beperken. Het maximum aantal zangers was al eerder vastgesteld op vier en dat blijft het maximum. Teksten die vaak door enkelen gezongen worden kunnen in deze periode door de aanwezigen in plaats daarvan samen gezegd worden. Samenzang door gelovigen tijdens de viering en samen met anderen repeteren vóór de viering was al niet toegestaan en dat blijft zo.

Uitvaarten
De overheid heeft ook bepaald dat met ingang van maandag 25 januari maximaal vijftig personen bij een uitvaart aanwezig mogen zijn. Dit geldt vanaf die dag ook voor kerkelijke uitvaarten. Verder geldt voor alle vieringen onverkort het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ met de eerder daarop gemaakte aanvullingen.

Biddend verbonden
De bisschoppen beseffen dat de nieuwe maatregel van de avondklok zwaar is voor mensen, ook in de parochies. Zij roepen op om naast de publieke vieringen volgens het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ biddend met elkaar verbonden te blijven en waar mogelijk via de livestream en ook op andere manieren online of telefonisch contact te houden. De bisschoppen vragen opnieuw om juist in deze maand, nu Actie Kerkbalans op 16 januari van start is gegaan, de eigen parochie niet alleen in gebed en concrete inzet, maar ook financieel te ondersteunen.

Protocol
De bisschoppen zien zich met het oog op de volksgezondheid genoodzaakt het aantal aanwezigen bij een viering beperkt te houden tot maximaal 30, exclusief bedienaren, medewerkers en zangers. Tijdens de vieringen gelden alle maatregelen en beperkingen die al eerder zijn vastgelegd in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. De bisschoppen benadrukken dat er ook in de vieringen koorzang met maximaal vier zangers is toegestaan, alleen in een veilige opstelling.

Het blijft wel mogelijk dat parochies de kerk openstellen om mensen de gelegenheid te bieden individueel de kerk te bezoeken voor een moment van gebed of om een kaars op te steken. 

 • Er kunnen slechts maximaal 30 personen aan de H. Missen deelnemen (uitvaarten maximaal 50 personen)
 • Wij maken u er op attent dat u zich niet eerder dan 2 weken voor de weekendmis van de betreffende datum kunt aanmelden bij uw contactpersoon (zie onder). Dit geldt ook voor alle hoogfeesten in het kerkelijk jaar.
 • Wanneer u in het kerkgebouw loopt of staat verzoeken wij u dringend een mondkapje te dragen, dit is niet nodig als u zit
 • Desinfecteer a.u.b. uw handen bij binnenkomst in de kerk en bij de communie uitreiking
 • Er is geen koor- of samenzang
 • Er is geen collecte. Voor uw bijdrage maakt u a.u.b. gebruik van de collectebus achter in de kerk
 • Aanmelding voor H. Missen
BORN Ma. t/m do. van 10.00 – 12.00 uur
046 – 485 18 51 info@parochiefederatieborn.nl
BUCHTEN Ma. t/m vr. van 10.00 – 12.00 uur
046 – 485 50 34 jm.hermans@ziggo.nl
HOLTUM Ma. t/m vr. van 10.00 – 12.00 uur
046 – 485 68 89 parochie-stmartinus-holtum@home.nl
GREVENBICHT Ma. / do. / vr. van 11.00 – 13.00 uur
046 – 485 76 62 parochie-grevenbicht@parochiefederatieborn.nl
OBBICHT Ma. t/m vr. van 10.00 – 12.00 uur
046 -485 53 53 jmam.hermans@gmail.com
 • Aanmelding is alleen mogelijk voor de eerstvolgende Heilige Mis
 • Aanmelding geschiedt onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer
 • Aanmeldingen worden bij de ingang gecontroleerd
 • Lijsten met aanmeldingen worden enige tijd bewaard om in geval van evt. besmetting deelnemers aan een viering te kunnen verwittigen
 • Voor data en tijdstippen van de Heilige Missen raadpleeg a.u.b. ons federatieblad of de website.

Als parochie nemen we alle maatregelen, zodat uw gezondheid zoveel mogelijk beschermd wordt. Van u wordt verwacht dat u deze maatregelen respecteert en niet naar de kerk komt bij gezondheidsklachten.

Doopsel
Vele maanden hebben er in onze federatie geen doopsels kunnen plaatsvinden. Gelukkig kan dit nu wel weer, er zijn inmiddels weer heel wat aanmeldingen binnen. U kunt uw kind vanaf nu weer aanmelden. Probeert u het aantal aanwezigen bij het doopsel te beperken.
We trachten zoveel mogelijk de anderhalve meter richtlijn in acht te nemen en het aantal aanrakingen tot een minimum te beperken. Zo zal er bij elk doopsel vers doopwater worden gebruikt en voor de zalvingen een wattenstaafje.

Ziekencommunie
Al vele maanden werd er geen ziekencommunie rondgebracht. Dit was natuurlijk een groot gemis. M.i.v. september zal daarom weer de ziekencommunie worden gebracht aan allen die dat wensen. De ritus zal tot een minimum worden beperkt.

Download de nieuwe corona richtlijnen en protocollen per 10 juli
https://www.bisdom-roermond

Plaats een reactie