Parochiefederatie Born

 

anbi-kleurDe Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de RK Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, parochiële caritas instellingen (PCI’s) en andere katholieke instellingen.  Dit is derhalve ook van toepassing voor de R.K.-parochies behorende tot de Parochiefederatie Born.

 

Betekenis van de ANBI-status en voorwaarden
De ANBI-status brengt fiscale voordelen met zich mee. Een ANBI-instelling is vrijgesteld van erfbelasting bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkbelasting bij schenkingen en giften. Bovendien kan degene, die een schenking of een gift doet aan een ANBI-instelling het bedrag van zijn schenking of gift aftrekken van zijn inkomstenbelasting. 

Periodieke Gift niet meer via notaris
Sinds 1 januari 2014 hoeft een periodieke schenking niet meer via een notaris te worden geregeld. Een ANBI-instelling regelt dit nu zelf middels een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst voor periodieke schenking.  Overeenkomst periodieke schenking

Algemene gegevens R.K.-Parochiefederatie Born
De R.K.-parochiefederatie Born vormt het bestuur van de parochies H. Martinus te Born, St. Martinus te Holtum, H. Catharina te Buchten, H. Catharina te Grevenbicht en H. Willibrordus te Obbicht. Deze geloofsgemeenschappen behoren alle tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.

Naam: Parochiefederatie Born 
Email: info@parochiefederatieborn.nl
Telefoonnummer: 046-8500680
Bezoekadres en Postadres:  Bronstraat 2A
Postcode: 6121 LG
Plaats: Born
Website: www.parochiefederatieborn.nl

 

R.K.-parochie RSIN/Fiscaal nummer: KvK nummer:
H. Martinus te Born 002676655 74872699
H. Catharina te Buchten  002676679 74875108
H. Catharina te Grevenbicht-Papenhoven 00 2677027 74882902
Armenbestuur H. Catharina te Grevenbicht-Papenhoven 824179237 74874950
Ex. Schipperskerk 824110687 74883062
H. Martinus te Holtum  002676692 74902091
H. Willibrordus te Obbicht 00 2677283 74909525

Samenstelling bestuur
De parochies die deel uitmaken van de R.K.-parochiefederatie Born zijn niet alleen een geloofsgemeenschap, zij zijn ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht.

Deze rechtspersonen worden geregeerd door hun eigen constituties in casu door Het Reglement voor het bestuur van een parochie van de rooms katholieke kerk in Nederland zoals laatstelijk vastgesteld door de bisschoppen van de R.K.-kerkprovincie in Nederland.
Het bestuur van het religieus instituut R.K. parochiefederatie Born bestaat uit 11 bestuursleden, waaronder een voorzitter (de Z.E.W. heer pastoor), een vicevoorzitter, een penningmeester en een secretaris. De eindverantwoordelijkheid voor alle parochiële zaken ligt bij het parochiebestuur onder leiding van de pastoor. Iedere parochie heeft een eigen parochiecomité voor de lokale zaken dat wordt ondersteund, begeleid en toegerust door het pastoraal team. Alle adresgegevens van de parochiefederatie, haar parochies en bestuursleden zijn gepubliceerd op de website. 

Doelstelling/visie
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.

Voor de R.K.-Parochiefederatie Born is dit als volgt uitgewerkt
Onze missie is:
Het verlangen naar Gods liefde en Koninkrijk in onszelf en anderen wakker te houden.
Om te bouwen aan een gemeenschap waar ieder welkom is:
Waar mensen het leven kunnen vieren;

  • Waar mensen rust, gehoor, bevestiging en troost vinden;
  • Waar mensen hoop, moed en kracht kunnen putten. 

Onze visie is:

  • Gods liefde is als levenswater dat ons onuitputtelijke spirituele energie geeft.
  • Wij willen samen bouwen aan Gods Rijk op aarde, door zijn liefde tastbaar, hoorbaar en zichtbaar maken. 

Het doel dat ons voor ogen staat is:

  • Wij willen gezamenlijk: leren, vieren, dienen en delen rond de H. Sacramenten als middelpunt.
  • Een gezamenlijke identiteit opbouwen en uitdragen (communicatie met één herkenbare stem en gezicht). 

Onze strategie is:
Of en hoe we de lokale geloofsgemeenschappen in stand kunnen houden, is enkel en alleen afhankelijk van de vitaliteit van de lokale gemeenschap: Vinden we voldoende mensen om die gemeenschap te dragen: mannen en vrouwen, die de gemeenschap voorgaan in een eigen programma van nabijheid.

  • Een gezamenlijke identiteit opbouwen. We gaan een nieuw parochieel programma ontwikkelen en aanbieden dat mensen uit de verschillende geloofsgemeenschappen samenbrengt. Activiteiten voor jong en oud, voor alle parochianen.
  • We gaan in gesprek over het belang van samenwerking in de parochiefederatie. Primair zoeken we de samenwerking van koren binnen de eigen parochie, maar allengs kijken we naar verdere samenwerking binnen de parochiefederatie. Hoe die samenwerking eruit zal zien is een zaak van de koren zelf. Hartewens is het oprichten van een jeugdkoor. 

Het volledige beleidsplan van de R.K. parochiefederatie Born.

​​Beloningsbeleid
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie  gemaakte onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in het rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van een parochie behorende tot de rooms katholieke kerk in Nederland zoals laatstelijk vastgesteld door de bisschoppen van de R.K.-kerkprovincie in Nederland. diocesane regelingen​.

 Verslag Activiteiten
De parochie is een levendige gemeenschap. Binnen de R.K. parochiefederatie Born vinden verschillende activiteiten plaats. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en onderhoud van het kerkgebouw.

Het programma wordt gevormd door de kerntaken:
leren (catechese) – vieren (liturgie) – dienen (diaconaat) – delen (pastoraat).

Deze kerntaken dienen goed georganiseerd en verzorgd te worden. Het is van belang dat zij aantrekkelijk en inspirerend zijn. De kerntaken worden uitgevoerd door de leden van het pastoraal team, ondersteund door toegeruste vrijwilligers.

  • De R.K. parochiefederatie Born richt zich de komende periode op een sluitende exploitatie en spant zich maximaal in om de parochiekerken en begraafplaatsen open te houden
  • Onze parochiefederatie spant zich verder in voor een proactieve communicatie met alle parochianen, middels parochieblad , website en nieuwsbrieven

Een uitgebreid activiteitenoverzicht treft u aan op onze website (www.parochiefederatieborn.nl)

Financiën
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de parochie waartoe zij behoren. Een enkele parochie bezit nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen, die veelal aan de parochie zijn nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instand­houding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van beloningen voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de bestedingen van het verslagjaar. Resultaat 2015   Resultaat 2016   Resultaat 2017 Resultaat 2018

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. Begroting 2017  Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020

==========================================

A​NBI publicatie

Parochiële Caritasinstelling Armen van Grevenbicht​​

Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​ PCI Armen van Grevenbicht​ ​Website: http://nvt
RSIN/Fiscaal nr: 824179237 E-mail: cjvandegeer@home.nl
Adres: ​Dorpstraat 34A Telefoonnummer: ​06-20541440
Postcode: ​6122 CB  
​Plaats: ​​Buchten​

De PCI Caritasinstelling Armen van Grevenbicht is een rechtspersoon die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De PCI is een onderdeel van het Bisdom Roermond. 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke PCI-en en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochiële Caritasinstelling (PCI) Armen van Grevenbicht.

Samenstelling bestuur
De PCI is een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge Boek 2, artikel 2, van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Voor het bestuur van de rechtspersoon PCI geldt het Algemeen Reglement voor het bestuur van een (interparochiële) caritasinstelling in de Nederlandse RK Kerkprovincie (zie link). Dit reglement geeft aan welke onderdelen een PCI kent en hoe zij met elkaar samenwerken.

Het bestuur van de PCI bestaat uit min. 3 bestuursleden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuursleden worden door de bisschop benoemd. Het bestuur van de PCI heeft tot taak het verwerven van middelen, het doelmatig beheer van het opgebouwde vermogen en de doelmatige aanwending daarvan, een en ander ten bate van de caritas. 

De PCI staat onder het kerkelijk gezag van de bisschop.

Algemeen Reglement bestuur PCI

Doelstelling/visie
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de caritas als “het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid”.

De PCI heeft als doel de caritas permanent een herkenbare plaats te bieden binnen en vanuit de parochiegemeenschap(pen) een werkzaam instrument voor de caritas in de parochie(s) te zijn.

Beleidsplan
Beleid van de PCI Armen van Grevenbicht. 

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van PCI-en is geregeld in de​ diocesane regelingen​.

Verslag Activiteiten
De PCI richt zich op het ondersteunen van de minst bedeelden in de samenleving. De PCI wordt daarom ook wel aangeduid met ‘armbestuur’. De PCI richt zich zowel op het lenigen van individuele financiële noden en behoeften als ook op het dienstwerk in algemene zin aan mensen die in nood verkeren.

Een overzicht van de belangrijkste recente activiteiten treft u aan op de website .

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de PCI vertoont een grote mate van continuïteit.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.​​​

Baten en Lasten PCI

​​​ ​Jaarrekening 2017 Jaarrekening ​2018
Baten​​
​Bijdragen parochie  
Overige bijdragen    
​​​Opbrengst bezittingen ​(pacht)  €                  679  €                  680
Opbrengst beleggingen  €                9.604  
​Renteopbrengsten  €                    56  €                   13
​Incidentele baten    
Totaal baten  €              10.339  €                  693
   
Lasten    
Bestedingen caritas    
​Overige gebouwen    
​Beheer en administratie  €                   -73  €                  -75
​Verplichte en vrijwillige bijdragen    
Bankkosten  €                 -890  €                 -768
​Incidentele lasten    
Totale lasten  €                 -962  €                 -843
Resultaat (baten – lasten)  €                9.376  €                 -150

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De PCI beheert haar vermogen bestaande uit vastgoed (landerijen) en beleggingen c.q. geldmiddelen. Veelal is dit vermogen nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de PCI. De R.K. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Door optimale inzet van vrijwilligerswerk zijn de kosten van de eigen organisatie minimaal.  Zo kunnen alle inkomsten worden besteed aan het diaconale werk van de PCI, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en projecten. Bovenstaande staat van baten en lasten geeft hiervan een getrouw beeld.​​​