Parochiefederatie Born

Geloofsgroep

Al vele jaren is het in onze parochiefederatie een goed gebruik dat we om de twee weken op dinsdagavond samenkomen voor bijbel- en thema-avonden. Tijdens deze avonden, die altijd bezocht worden door een groep trouwe en belangstellende parochianen, bespreken we op de ene dinsdag het evangelie van de komende zondag en op de andere dinsdag een actueel thema uit kerk of samenleving. Met deze avonden beantwoorden we aan de kerkelijk opdracht tot geloofsverkondiging. Met deze avonden bieden wij een platform om gezamenlijk over ons geloof te praten. De ervaring leert dat dit zeer verhelderend is, want vaak is de onwetendheid over geloof en kerkelijke standpunten groot. Want ook voor het geloof geldt: onbekend maakt onbemind. Naarmate we meer over ons geloof weten, des te groter wordt de betrokkenheid. Vaak merk je dat bij de deelnemers een andere en genuanceerdere kijk op het geloof ontstaat en zodoende ook de bereidheid tot kerkelijk engagement groeit.
Graag willen we ook dat andere parochianen van deze gelegenheid tot geloofsverdieping gebruik maken. Heeft u belangstelling, dan willen wij u graag uitnodigen om een van onze avonden te bezoeken. De avonden worden gehouden in het Parochiekantoor te Born, Bronstraat 2a, ingang tegenover het Hospice. De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur. U hoeft zich niet aan te melden. Iedere avond vormt een afgesloten geheel. Er wordt altijd een thema of evangelie per avond besproken.
De data van onze geloofsbijeenkomsten voor het komende jaar:

Dinsdag 3 november 2020 Bijbelavond
Dinsdag 17 november 2020 Thema-avond
Dinsdag 1 december 2020 Bijbelavond
Dinsdag 15 december 2020 Thema-avond
Dinsdag 29 december 2020 Bijbelavond
Dinsdag 12 januari 2021 Thema-avond
Dinsdag 26 januari 2021 Bijbelavond
Dinsdag 9 februari 2021 Thema-avond
Dinsdag 23 februari 2021 Bijbelavond
Dinsdag 9 maart 2021 Thema-avond
Dinsdag 23 maart 2021 Bijbelavond
Dinsdag 6 april 2021 Thema-avond
Dinsdag 20 april 2021 Bijbelavond
Dinsdag 4 mei 2021 Thema-avond
Dinsdag 18 mei 2021 Bijbelavond
Dinsdag 1 juni 2021 Thema-avond
Dinsdag 15 juni 2021 Bijbelavond
Dinsdag 29 juni 2021 Thema-avond

Bijbelavond op dinsdag 6 oktober:
Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren
Evangelie van de 28ste zondag Jaar A (Matteüs 22, 1-14 of 1-10)
In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in gelijkenissen tot de hogepriesters en de oudsten van het volk. Hij zei: “Het Rijk der hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd, maar zij wilden niet komen.
Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht: ‘Zegt aan de genodigden: zie ik heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht; alles staat gereed. Komt dus naar de bruiloft’. Maar zonder er zich om te bekommeren gingen zij weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn dienaars vast, mishandelden en doodden hen.
Nu ontstak de koning in toorn, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Toen sprak hij tot zijn dienaars: ‘Het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard.
Gaat dus naar de kruispunten der wegen en nodigt wie ge er maar vindt, tot de bruiloft’. Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten allen mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden, en de bruiloftszaal liep vol met gasten.
Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren.

Thema-avond op dinsdag 20 oktober:
Hoe ga ik om met gezag?
Vaak hebben we moeite met gezag. De leidraad van velen is: ik bepaal zelf wel wat ik doe! Dit wordt vaak mede ingegeven door het feit, dat velen die met gezag bekleed zijn, daar misbruik van maken. Gezag wordt vaak ook als een beperking van de persoonlijke vrijheid beschouwd.
Denken we maar aan degenen, die zich niet meer willen neerleggen bij de maatregelen, die de overheid neemt om de coronapandemie te bestrijden.
Wat is gezag? Hoe moet gezag worden uitgeoefend? Wat leren ons de Heilige Schrift en de Kerk over gezag? Over deze en andere vragen over gezag willen wij graag nadenken op onze thema-avond op dinsdag 20 oktober.

U bent van harte welkom!

Plaats een reactie