Doopsel

Algemeen

Bij het doopsel giet de priester water over het hoofd van de dopeling, waarbij hij de Drie-ene God aanroept: “Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest”. Door het doopsel wordt de dopeling opgenomen in de gemeenschap van de Kerk. Bovendien krijgt hij vergeving en krijgt deel aan de zending van Christus. Wie zijn kind laat dopen neemt de verplichting op zich zijn kind op te voeden in de geest van Christus en zijn Kerk.

Doopviering

In de doopvieringen in onze parochiefederatie worden tot maximaal 5 dopelingen gezamenlijk gedoopt.

Doopdata

Doopvieringen vinden in ons parochiecluster twee keer per maand plaats en bij toerbeurt in een van de vijf kerken in onze parochiefederatie. Klik hier voor doopdata en doopplaatsen. U kunt de datum vastleggen in overleg met de medewerker van het parochiekantoor.

Doopvoorbereiding

Voorafgaand aan het doopsel vindt er de doopvoorbereiding plaats op afspraak.

Tijdens de doopvoorbereiding, waaraan u wordt geacht deel te nemen, zal nader op de betekenis van het doopsacrament en de opbouw van de doopviering worden ingegaan. Ook hier kunt u in overleg met de medewerker van het Parochiekantoor vastleggen welke avond u het beste schikt.

Peetouders

Een dopeling dient slechts één peter of één meter te hebben of ook een peter en een meter samen. Een peetouder kan niet een ouder van het kind zijn, moet een gevormde katholiek zijn die het 16de levensjaar heeft voltooid. De peetouder houdt samen met de ouders het kind ten doop en helpt de dopeling een leven te leiden in overstemming met het doopsacrament.

Aanmelding

Indien u uw kind wilt laat dopen neemt u dan tijdig contact op met het Parochiekantoor Born.

– Telefonisch: 046 – 850 06 80 tijdens openingstijden
– Door het downloaden van het Doopselformulier
U kunt dit formulier invullen en uitprinten en dan opsturen of afgeven bij ons Parochiekantoor.
Ook kunt u het ingevulde formulier als bijlage sturen naar info@parochiefederatieborn.nl .

Na ontvangst van het formulier zullen wij z.s.m. contact met u opnemen en de datum van het doopsel met u vastleggen.

Kosten

Aan het doopsel zijn geen verplichte kosten verbonden. Een vrije gave voor gemaakte onkosten tijdens doopvoorbereiding en doopselviering is echter welkom.