Parochiefederatie Born

Parochiefederatie Born besluit tot fusie

De gezamenlijke kerkbesturen van Born, Buchten, Holtum, Obbicht en Grevenbicht hebben de intentie uitgesproken tot samenvoeging van genoemde parochies volgens de richtlijnen van het bisdom Roermond. Daartoe is een fusieprojectgroep ingesteld om de parochiefusie voor te bereiden. De fusieprojectgroep bestaat uit één bestuurslid uit iedere parochie en werkt nauw samen met de parochiecomités vaste commissies, de en de parochievrijwilligers. Het federatiebestuur fungeert als opdrachtgever/stuurgroep van deze projectgroep. De geplande fusiedatum is 1 januari 2023.

De parochiebesturen vinden het belangrijk om alle parochianen mee te nemen in het fusieproces en daarom worden in week 46 worden twee hoorzittingen gehouden.

Alle parochianen en belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd voor deelname aan een van de drie hoorzittingen, die worden gehouden op:
Dinsdag 15 november om 20 uur, Gemeenschapshuis Buchten
Donderdag 17 november om 20 uur, Gemeenschapshuis Grevenbicht
Dinsdag 6 december om 20 uur, H. Martinuskerk Born, waarbij ook vicaris Quaedvlieg van ons bisdom aanwezig is.

Van de hoorzittingen wordt een verslag gemaakt als onderdeel van de fusieaanvraag bij het Bisdom.
Medio december besluit onze Bisschop over de fusie, waarbij tevens de parochiekerk wordt aangewezen en de pastoor en het parochiebestuur worden benoemd. In de tussenliggende tijd wordt hard gewerkt aan een nieuwe structuur en bestuur voor de nieuwe parochie Born.

De start van de nieuwe parochie zal worden gevierd tijdens een parochiebrede viering op 1 januari 2023 om 10 uur in de H. Martinuskerk in Born.

Dan is de nieuwe (fusie)parochie een feit en worden de administraties samengevoegd en worden alle zaken overgedragen aan het nieuwe bestuur. De fusieprojectgroep streeft ernaar om de nieuwe parochie dan herkenbaar ‘in de lucht’ te hebben, in pastoraal en materieel opzicht; parochieblad; nieuwsbrief en website.

Namens het parochiebestuur van de
H. Martinus te Born en de H. Martinus te Holtum; de H. Catharina te Buchten, en de H. Catharina te Papenhoven-Grevenbicht en de H. Willibrordus te Obbicht

Voorzitter 
Pastoor F.L.M.M. Houwman

Secretaris
dhr. J.M.A.M. Hermans

Parochiekantoor:
Bronstraat 2a, 6121 LB Born
(046) 8500680;
info@parochieclusterborn.nl

Achtergrondinformatie
De parochiefederatie Born bestaat uit de R.K.-parochies: H. Martinus te Born; H. Catharina te Buchten, H. Martinus te Holtum; H. Willibrordus te Obbicht,
H. Catharina en het rectoraat HH. Petrus en Paulus te Papenhoven-Grevenbicht. Sinds 1 oktober 2005 werken voornoemde parochies samen in clusterverband en vanaf 1 juli 2013 in federatievorm, onder één bestuur, bestaande uit twee leden vanuit ieder parochiecomité.

De vijf parochiecomités behartigen de lokale kerkzaken en op alle beleidsterreinen zijn inmiddels uniforme beleids- en werkafspraken gemaakt. In deze jaren zijn de parochies sterk naar elkaar toe gegroeid. Die nauwe samenwerking blijkt uit: het gevoerde pastorale beleid; het gezamenlijke geformuleerde beleidsplan; de (geconsolideerde) begroting en rekening, de nieuwe reglementen, de kerkenvisie en het gezamenlijke Federatieblad.

Zowel in de nota “Op weg naar vitale parochiegemeenschappen”, als in de “Blauwdruk 2020” (uitgave bisdom Roermond 2011) geeft het bisdom aan te streven naar fusie van voornoemde parochies.

Het Beleidsplan 2016-2025 van de parochiefederatie Born beschrijft de missie, visie, strategie en het programma voor de middellange en lange termijn en vormt mede de basis voor het inrichten van de nieuwe parochie.

Wat verandert niet:
De vijf kerken, het pastoraal beleid en de pastorale zorg blijven ongewijzigd. De eindverantwoordelijkheid voor het pastorale tam blijft bij pastoor dhr. F. Houwman.
We volgen het beleidsplan en streven ernaar om alle vijf de kerken open te houden.

Zie ook onze website www.parochiefederatieborn.nl

Voor nadere informatie kunt u terecht bij
Pastoor F. Houwman Bronstraat 2a 6121LG Born
046-485 1306 / 06-1148 4719
pastoor@parochiefederatieborn.nl

Ger Theelen, voorzitter fusieprojectgroep Oude Kerkstraat 10,
6124BD Papenhoven
046- 485 8023 / 06- 5231 4441

Plaats een reactie