Roepingenzondag: Iedereen is geroepen

22 april is Roepingenzondag. Reeds sinds het Tweede Vaticaanse Concilie wordt op deze speciale dag aandacht besteedt aan roepingen tot het Priesterschap, Diakonaat en het Religieuze leven. Voor ons reden om ook in dit Hoofdartikel even te blijven stilstaan bij “Roepingen”

Hoewel een priester-, diaken- of  roeping tot het religieuze leven niet voor iedereen is weggelegd, is het thema Roeping voor iedere gelovige van groot belang. Het geroepen worden door God is niet een uitverkiezing van enkelen, maar eigenlijk wordt Gods Roepstem tot alle gelovigen gericht. In een Roeping maakt God immers aan alle mensen hun zending bekend. En de Zending die we allen hebben ontvangen is de Verkondiging van het Rijk Gods. Deze Verkondiging gebeurt niet alleen door priesters, diakens en religieuzen. Maar deze mooie taak is ook weggelegd voor gehuwden, ouders, grootouders, kortweg voor iedereen.

Ik als pastoor heb dit zelf mogen ervaren. Hoewel ik op de Priesteropleiding zeven jaar filosofie en theologie gestudeerd heb, is de echte kiem voor mijn geloof en voor mijn roeping gelegd in mijn ouderlijke thuis. Hier werd het geloof geleerd en beleefd, als iets vanzelfsprekends en zonder dwang. Hoe blij was ik dat mijn ouders de geloofsopvoeding niet achterwege lieten met de opmerking: “Als hij oud is moet hij zelf maar kiezen.” Het diepst heeft mij geraakt dat mijn ouders hun Roeping op een authentieke wijze beleefden, doordat ze samen baden, de sacramenten ontvingen en de kerkelijke feesten vierden. Ook uitte zich hun geloof door hun maatschappelijk engagement in kerkbestuur, schoolbestuur en dat er telkens mensen waren die op hun een beroep konden doen.  Door mijn ouders ben ik wie ik ben, namelijk gelovig en blij dat ik Priester mag zijn. Ik kan mijn ouders hiervoor niet genoeg danken.

Aan dit voorbeeld kun je zien dat alle roepingen op elkaar aangewezen zijn en elkaar versterken. Zonder christelijke huwelijken geen bijzondere roepingen. Als we dus om de religieuze roepingen gaan bidden, laten we ook om goede, christelijke huwelijken en gezinnen bidden.

Graag wil ik het Gebed voor onze Priesteropleiding Rolduc aan u aanbevelen. Maar ook wil ik u aandacht vragen voor de financiële ondersteuning van onze Priesteropleiding, die altijd nodig blijft. U kunt uw Giften voor het Priesterseminarie Rolduc storten op:

ING IBAN bankrek.nr.: NL 77 INGB  000 28 18 327 t.n.v. de Paredisstichting. De Paredisstichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). RSIN nummer:  0029.00658

Een reactie plaatsen