Parochiefederatie Born

Voor een synodale kerk

Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor de Kerk. Wat hem betreft wordt dat een Kerk waarin alle gelovigen samen op weg gaan om het evangelie in praktijk te brengen. Daarom heeft hij een proces van verandering in gang gezet, waarin ontmoeten, luisteren en onderscheiden een belangrijke rol spelen. Om dit doel te bereiken heeft de paus een synode uitgeroepen. Deze is afgelopen najaar geopend en duurt tot eind 2023.

Synode is chique woord voor kerkvergadering. Synodes worden al eeuwenlang gehouden. Soms nemen aan een synode alleen bisschoppen deel, soms worden anderen uitgenodigd om mee te praten. Dit laatste is nu heel nadrukkelijk aan de orde. Paus Franciscus heeft alle katholieke gelovigen – en zelfs geïnteresseerden buiten de Kerk – uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van de Kerk. 

Thema
Letterlijk betekent het woord synode ‘samen op weg’. Het onderwerp van gesprek van deze synode is: ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie, zending’. De paus vraagt van alle gelovigen om met elkaar na te denken over de vraag hoe zij als gelovigen met elkaar samen op weg gaan. Met andere woorden: hoe we een synodale Kerk kunnen worden. Hij bedoelt daarmee dat de Kerk steeds meer een gemeenschap van gelovigen mag worden, waarin velen actief participeren en dat geloof vervolgens in hun omgeving zelf uitdragen, in woorden en in daden. 

Wat wordt van parochies en dekenaten verwacht?
De Synode 2021/2023 is afgelopen oktober van start gegaan met de zogeheten diocesane fase. Het is de bedoeling dat in alle bisdommen over de hele wereld in de eerste maanden van 2022 gesprekken worden georganiseerd over de thema’s van de synode. In het bisdom Roermond willen we daar van harte aan meewerken. Deze gesprekken bieden kansen voor parochies/federaties om nieuwe contacten te leggen en op een andere manier het gesprek aan te gaan met kerkbetrokken gelovigen, maar evenzeer met mensen die wat verder van de Kerk af staan of mogelijk zelfs buiten de Kerk staan.

In het bisdom Roermond willen we de synodale gesprekken op drie niveaus voeren:

  • lokaal door parochies/federaties
  • regionaal door dekenaten
  • diocesaan door het bisdom

Concreet worden alle dekenaten en parochies/-federaties bij dezen uitgenodigd om in de eerste vier maanden van 2022 een of meer gesprekken te organiseren en uiterlijk eind april een kort verslag daarvan bij het bisdom in te leveren. De belangrijkste onderwerpen uit deze verslagen worden via de bisschoppenconferentie doorgeleid naar Rome, waar ze tijdens de Algemene Bisschoppensynode van oktober 2023 besproken zullen worden.

Werkmap
Het bisdom heeft een werkmap voor parochies en dekenaten samengesteld om hen te helpen bij het organiseren van dit synodale proces. In die map achtergrondinformatie over het thema synodaliteit te vinden. Ook worden suggesties gedaan met welke groepen of personen parochies/dekenaten het gesprek zouden kunnen aangaan.  

Download werkmap bisdom Roermond

Download Vademecum Vaticaan

Geen vergadering
Het is niet de bedoeling om van de gespreksbijeenkomsten een formele vergadering te maken. De wijze waarop de paus graag ziet dat we met elkaar in gesprek gaan, houdt veel meer het midden tussen een meditatieve viering en een open gesprek. Afhankelijk van de doelgroep waarmee gesproken wordt, is het wellicht denkbaar om met een gebed of een Bijbeltekst te beginnen of een lied te zingen en vervolgens over de aangereikte thema’s het gesprek aan te gaan. Zo’n gesprek kan in een kerk of een parochiezaal plaatsvinden, maar het mag ook in de plaatselijke bibliotheek zijn, in het gemeenschapshuis, in de openlucht, tijdens een wandeling of op school. Graag laten we dit aan uw eigen creativiteit en lokale mogelijkheden over.

Luisteren
Bij diverse gelegenheden heeft paus Franciscus aangegeven dat dit synodale proces niet bedoeld is om elkaar te overtuigen of aan het einde van de bijeenkomst tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Het synodale proces is vooral bedoeld om te luisteren naar wat er onder mensen leeft en hoe zij tegen Kerk en geloof aankijken en welke rol ze daar voor zichzelf in weggelegd zien. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat we als Kerk uit alle verschillende geluiden weten te onderscheiden wat de Heilige Geest ons duidelijk wil maken.

De Sleutel
In het bisdomblad De Sleutel van december 2021 wordt in een achtergrondartikel uitgelegd wat de synode inhoudt en wat tijdens deze synode van parochies en andere kerkelijke instellingen wordt verwacht. In het verhaal legt hulpbisschop Everard de Jong – die het synodale proces in Limburg begeleid – uit wat hij ervan verwacht.

Download artikel Synode = samen op weg gaan 

Verslag
Zoals aangegeven, is het de bedoeling dat van de gesprekken een korte weerslag wordt gemaakt waarin de kernpunten van de bijeenkomsten worden samengevat. Gedacht wordt aan maximaal één á anderhalf kantje A4. Het gaat op de eerste plaats om het proces dat op gang wordt gebracht en dat de kern daarvan in het verslag terecht komt. Het beknopte verslag van de synodale gesprekken in de parochies/dekenaten diene uiterlijk 30 april 2022 bij het bisdom te zijn ingeleverd. 

Stuur e-mail naar het bisdom

Plaats een reactie