Vormsels 2019

Ook dit jaar zullen weer enkele tientallen jongens en meisjes uit onze Parochiefederatie Born het sacrament van het Vormsel ontvangen. Na het doopsel en de eerste heilige communie is het sacrament van het vormsel waardoor de jongere volledig wordt opgenomen in de katholieke kerk. Het verschil met de beide eerste sacramenten is dat bij het vormsel niet alleen de ouders beslissen over het ontvangen van het sacrament, maar dat bij het vormsel de persoonlijke keuze van de jongere voorop staat. Om een bewuste en goede keuze te maken ontvangen de vormelingen vormsellessen waarin niet alleen gezorgd wordt voor theoretische geloofsoverdracht, maar waar ze ook de gelegenheid krijgen om over geloofszaken van gedachten te wisselen.

Er zullen dit jaar in onze parochiefederatie twee Vormselvieringen zijn, te weten:

B.S. Kingbeek Grevenbicht & Obbicht: vrijdag 7 juni om 19.00 uur in de H. Willibrorduskerk te Obbicht;

B.S. Swentibold Born: vrijdag 21 juni om 19.00 uur in de H. Martinuskerk te Born.

Namens onze bisschop Mgr. H. Smeets zal de H.E.H. V. Goulmy, vicaris voor missiezaken van het Bisdom Roermond, vormheer zijn.
Als voorbereiding op het Vormsel zullen er nog info-avonden over het Vormsel worden gehouden, waarvoor zowel ouders als vormelingen worden uitgenodigd. Op deze info-avond zullen ook de aanmeldingsformulieren worden uitgereikt.

Een reactie plaatsen