Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Het doel van de Wmo is het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving blijven en meedoen aan het maatschappelijk leven. Mensen moeten zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het regelen van zaken die nodig zijn om deel te nemen in de maatschappij. Kunnen zij dat niet, dan moeten zij daarin ondersteund worden.
De Wmo is er voor alle burgers. Voor mensen met beperkingen door onder meer ouderdom of een handicap en/of een psychisch probleem. Ook vallen de maatschappelijke opvang en de bestrijding van huiselijk geweld onder de Wmo.
De Wmo-raad Sittard-Geleen is een actief adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de gemeente Sittard-Geleen over de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Een ‘Adviescommissie’ adviseert het bestuur en de leden over het gemeentelijke beleid betreffende de Wmo.
De commissie ‘Sittard-Geleen inclusief’ is zeer nauw betrokken bij invoering en toepassing door de gemeente van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Uitgangspunt van dit verdrag is dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in een inclusieve samenleving
Vanuit het bestuur adviseert deze commissie de gemeente over het opstellen en uitvoeren van een lokale inclusie agenda (LIA)
Wij willen een bijdrage leveren aan de inclusieve samenleving. Dit houdt in dat iedere burger in de gemeente op gelijkwaardige wijze deel moet kunnen uitmaken van de samenleving.
Wmo-raad Sittard-Geleen is actief betrokken bij de ontwikkeling, inspraak en participatie van het Wmo-beleid. Het betrekken van belanghebbenden of hun vertegenwoordigende organisaties bij de voorbereiding van de adviezen is van groot belang.
Wij streven een open en actieve dialoog na met het College van B&W en de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente.
Meer informatie! Kijk op www.wmoraad-sittardgeleen.nl

Plaats een reactie