Zegening Kroedwusj en Lichtprocessie op Maria ten Hemelopneming

Het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, dat op 15 augustus gevierd wordt, is het oudste en bekendste Mariafeest van de vele Mariafeesten, die de katholieke kerk door het hele jaar heen viert. Het feest is reeds sinds de zevende eeuw bekend. In 1950 werd de lijfelijke opname van Maria in de Hemel door paus Pius XII tot dogma, dat wil zeggen tot bindende geloofswaarheid, verklaard.

In het middelpunt van dit hoogfeest van Maria ten Hemelopneming staat de innige relatie van Maria tot haar zoon Jezus. Ze vertegenwoordigt het vrouwelijke, emotionele element binnen het geloof. Als moeder van Jezus Christus is zij in feite de moeder van alle gelovigen. Maria vervult in de kerk drie belangrijke taken: ze is de weg naar de kern van het Christelijke geloof, naar Jezus dus; daarnaast helpt ze de gelovigen om trouw te zijn aan hetgeen hun geloof van ze vraagt en tenslotte schenkt ze troost in het lijden. Met het feest van Maria-Ten-Hemel-Opneming wordt herdacht dat Maria na haar dood met lichaam en ziel door God in de hemel werd opgenomen. Dat betekent, dat zij na beëindiging van haar aardse leven in de hemelse toestand is gekomen, die de overige gelovigen pas zullen bereiken na de Opstanding aan het eind der tijden. Zij is zo het beeld van de verloste mens.

De katholieke kerk koestert een diepe Mariaverering, ondanks het feit dat er in de bijbel slechts weinig informaties over haar te vinden zijn.

Het feest van Maria ten Hemelopneming gaat gepaard met mooie tradities. De bekendste hiervan zijn de zegening van de Kroedwusj. Dit is de zegening van een boeket met zeven veldkruiden, die de bezitter ervan beschermen tegen allerlei onheil, zoals het inslaan van de bliksem. Tevens worden er op vele plaatsen ter gelegenheid van Maria ten Hemelopneming Lichtprocessies gehouden.

Ook wij willen in onze Parochiefederatie dit feest van Maria ten Hemelopneming bijzondere luister bijzetten. Op 15 augustus zelf zal ter gelegenheid van dit hoogfeest in de Willibrorduskerk om 9.30 uur een plechtige Hoogmis worden opgedragen. Op zaterdag 18 augustus is er om 20.30 uur een plechtige Hoogmis in de Martinuskerk te Holtum. Aansluitend zullen wij in een plechtige Lichtjesprocessie door het dorp trekken, die eindigt in een feestelijke afsluiting bij de Mariakapel aan De Grote Dries. In alle vieringen van het weekend zal tevens ook de Kroedwusj worden gezegend en aan de gelovigen uitgereikt.

Een reactie plaatsen